Hanoi

Motorbikes, Hanoi, watercolour, size I0.5" x 9.5"